Home » Algemene voorwaarden » Algemene voorwaarden

Freebooq is een handelsnaam van FORTE web publishing en GJF Olthof, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08095495. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van Freebooq en diensten die volgen uit de overeenkomst tussen Freebooq en de gebruiker. Een gebruiker is iedere persoon die bij Freebooq een overeenkomst heeft gesloten tot gebruik van de diensten op basis van een aanvraag en toewijzing van een account. Een account blijkt uit een door Freebooq toegewezen gebruikersnaam voor de websites demo.freebooq.nl of mijn.freebooq.nl.

Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand zodra Freebooq een online of schriftelijke aanvraag door de gebruiker van een account op demo.freebooq.nl of mijn.freebooq.nl heeft geaccepteerd. De gebruiker krijgt per e-mail een bevestiging van de acceptatie van de overeenkomst. Daarbij ontvangt hij een gebruikersnaam voor gebruik van demo.freebooq.nl of mijn.freebooq.nl.

Opzegging overeenkomst

De diensten worden verleend door Freebooq aan de gebruiker zolang de overeenkomst niet is opgezegd. Zowel de gebruiker als Freebooq kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een overeenkomst voor een account op demo.freebooq.nl kan elk moment worden opgezegd.

Bij een nieuwe overeenkomst waarbij de gebruiker andere diensten afneemt, wordt de eerdere overeenkomst als per direct opgezegd beschouwd.

Als de gebruiker zijn verplichtingen aan Freebooq niet nakomt heeft Freebooq het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Freebooq op schadevergoeding.

Abonnementsgelden

De gebruiker is géén abonnementsgelden verschuldigd voor de diensten op grond van de overeenkomst. Voor de gebruiker die handelt als accountant of boekhouder kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt in de overeenkomst.

Gebruik diensten

Voor toegang tot de diensten moet de gebruiker beschikken over een gebruikersnaam die door Freebooq wordt verstrekt. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de inloggegevens. De gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de inloggegevens. Als anderen zich toegang verschaffen tot het account van de gebruiker, moet de gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking melden bij Freebooq. Freebooq is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door anderen.

De gebruiker vrijwaart Freebooq van vorderingen van anderen als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van de gebruiker. De gebruiker moet Freebooq meteen op de hoogte stellen als er wijzigingen zijn in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de gebruiker. De gebruiker moet storingen in het functioneren van de diensten meteen melden aan Freebooq.

Verwerkersovereenkomst

Onderdeel van deze algemene voorwaarden is de volgende verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst heeft alleen betrekking op een overeenkomst tot gebruik van een account op mijn.freebooq.nl.

De gegevens die de gebruiker invoert op demo.freebooq.nl worden geacht geen persoonsgegevens te zijn, maar hebben voor de gebruiker enkel tot doel om de werking van Freebooq te beoordelen. Deze gegevens kunnen dagelijks worden gewist.

Licentie en intelectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en auteurstechten op de ter beschikking gestelde diensten berusten uitsluitend bij Freebooq of zijn licentiegevers. De gebruiker krijgt alleen de gebruiksrechten. De gebruiker zal de software of andere materialen niet verveelvoudigen, doorverkopen, verhandelen, verspreiden, wijzigen of daarvan kopieën maken. Ook zal de gebruiker zich niet toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot de diensten en systemen van Freebooq, behoudens de toegang tot zijn eigen gegevens met behulp van zijn gebuikersnaam. Als de gebruiker in strijd handelt hiermee, is deze naast vergoeding van de directe en indirecte schade een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 5.000,- (vijfduizend Euro) en een aanvullende boete van € 500,- (vijfhonderd Euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000 (Vijftigduizend Euro).

Helpdesk en informatie op website

De helpdesk verzorgt per e-mail ondersteunende service aan de gebruiker. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk. De gebruiker kan ook geen rechten ontlenen aan de algemene informatie en toelichtende teksten in Freebooq en op de website van Freebooq.

Verplichtingen Freebooq

Freebooq geeft de gebruiker toegang tot de overeengekomen diensten. Freebooq zal zich inspannen om eventuele storingen bij het gebruik van de diensten zo snel mogelijk op te lossen. Freebooq zal zich inspannen om de diensten in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen.

Freebooq zal de gebruiker informeren over eventuele storingen die direct gevolg hebben voor de afgenomen diensten. Freebooq zal onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk tussen 22.00 uur en 6.00 uur laten plaatsvinden. In andere gevallen wordt de gebruiker van tevoren geïnformeerd over de verwachte impact en tijdsduur van het onderhoud. Freebooq kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij de gebruiker of bij anderen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Freebooq voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst die daarvan deel uitmaakt, is per gebeurtenis beperkt tot de vergoeding van directe schade én tot maximaal het bedrag van de door Freebooq ontvangen abonnementsgelden van de gebruiker voor het jaar van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt daarbij als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Freebooq voor directe schade zal in totaal ook nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Freebooq of zijn vertegenwoordigers, eigenaren of plaatsvervangers. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
  • redelijke en aantoonbare kosten om Freebooq er toe te manen deze overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

De aansprakelijkheid van Freebooq voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, boetes van de Belastingdienst of andere overheidsinstanties, schade verband houdende met het gebruik van door de gebruiker voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

Deze bedoelde uitsluitingen en beperkingen vervallen voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Freebooq of zijn bedrijfsleiding en de gebruiker Freebooq hiervoor direct schriftelijk in gebreke stelt. Daarbij moet de gebruiker eerst een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming stellen en moet Freebooq ook na die termijn toerekenbaar tekort blijven schieten. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Freebooq in de gelegenheid is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding door de gebruiker tegen Freebooq die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

De gebruiker vrijwaart Freebooq tegen aanspraken van anderen die volgen uit de uitvoering van de overeenkomst. Freebooq is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van anderen, waar Freebooq weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Freebooq kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor situaties waarbij deze medewerking, diensten of leveranties niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. Freebooq kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Freebooq is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Als bij gerechtelijke uitspraak een of meer onderdelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Freebooq en de gebruiker in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. Op elke overeenkomst tussen Freebooq en de gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Utrecht is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de gebruiker en Freebooq, zijn vertegenwoordigers, eigenaren of plaatsvervangers.

Wijziging van de voorwaarden

Freebooq behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook voor een reeds gesloten overeenkomst met de gebruiker vanaf 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Als de gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden. De gebruiker heeft dan recht op tijdsevenredige vergoeding van het jaarbedrag van de abonnementsgelden.

Meer informatie over 'algemene-voorwaarden'

Probeer FREEBOOQ

Makkelijker dan boekhouden in Excel
Vraag inloggegevens voor onze demo
Boekhouden kan echt makkelijker
Met FREEBOOQ!